Fellows


Prof. Dr. Johannes Bröcker
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(Wintersemester 17/18)

Prof. Dr. Michael E. Smith
Arizona State University, School of Human Evolution and Social Change
(Sommersemester 2017)

 

Prof. Dr. Norman Yoffee
University of Michigan, Nahoststudien, Anthropologie
(Wintersemester 16/17)

Arne Windler
Universität Köln, Graduiertenkolleg 1878
(Wintersemester 16/17)

Prof. Dr. Timothy Earle
Northwestern University, Anthropologie
(Wintersemester 15/16)

Dr. Raffaella Da Vela
Universität Bonn
(Wintersemester 15/16)
Prof. Dr. Christopher Eyre
Universität Liverpool, Archäologie, Classics und Ägyptologie
(Sommersemester 2015)
Sierra Exif JPEG

Prof. Dr. Willem Jongman
Universität Groningen, Alte Geschichte
(Wintersemester 2014/15)

Lo Cascio

Prof. Dr. Elio Lo Cascio
Università di Roma „La Sapienza“, Römische Geschichte
(Sommersemester 2014)