Fellows

Mercator Fellow

 

Prof. Dr. Norman Yoffee
University of Michigan, Nahoststudien, Anthropologie
(Wintersemester 16/17)

 

 

Research Fellow


Arne Windler

Universität Köln, Graduiertenkolleg 1878
(Wintersemester 16/17)

 

 

 

Alumni Fellows


Prof. Dr. Timothy Earle

Northwestern University, Anthropologie
(Wintersemester 15/16)

 Dr. Raffaella Da Vela

Universität Bonn
(Wintersemester 15/16)

 

 

Prof. Dr. Christopher Eyre
Universität Liverpool, Archäologie, Classics und Ägyptologie
(Sommersemester 2015)

 

Sierra Exif JPEG


Prof. Dr. Willem Jongman
Universität Groningen, Alte Geschichte
(Wintersemester 2014/15)

 

 

Lo Cascio


Prof. Dr. Elio Lo Cascio

Università di Roma „La Sapienza“, Römische Geschichte
(Sommersemester 2014)